Get Adobe Flash player
Portal Avant de los carlistas del Reino de Valencia Opinión Opinión política Batalla en les Falles. Guerra en Valencia

Batalla en les Falles. Guerra en Valencia

Opinión - Opinión política

 

BATALLA EN LES FALLES. GUERRA EN VALENCIA

El nacionalisme dedica una habilitat política notable a una causa ben deplorable, la de crear conflicte i divisií per a destruir Espanya i obtindre redits politics per a una élit. La seua visió sempre es a llarc determini, a diferencia dels partits lliberals, que únicament es preocupen de la promoció i el arrape abans de les próximes eleccions. En Catalunya, en Balears, i tambe en el Regne de Valencia, ha procurat sempre acaparar tota l'influencia possible en l'educació i en la cultura, per a preparar-se futur soport social. Conegudes son les iniciatives en este últim camp, o les perfectament organisats i influents sindicats nacionalistes d'ensenyança, generosament subvencionats en diners publics. Treballen a molts anys vista, i per aixo, encara que siga llentament, van obtenint resultats.

 

 

Com en nostra terra mai han aconseguit majories socials, els nacionalistes, allí on han format part de governs de coalició, han reclamat sempre els puestos de poder en Cultura i Educació. Aixina ha segut també en el bipartit del cridat “pacte del Botànic” de les ultimes eleccions autonomiques i municipals del 2015, del que ha eixit el Consell autonomic i diversos governs municipals, entre el PSPV i la coalicio Compromís. Les administracions d'educacio i cultura, per supost, han segut en tots els casos per a Compromís.

Dins d'esta coalició, les cares mes conegudes (l'alcalde Joan Ribó o la vicepresident Mónica Oltra) pertanyen al corrent “Esquerra i País”, escindida d'Esquerra Unida del País valencià, la branca mes “marxiste” (marxistes son totes) i mes “social”; per aixina dir-ho, la mes “podemita”. En realitat, la que ha fet de locomotora electoral de Compromís, convertint-la en un partit assentat en el Regne.

Pero el nucleu dur de militants, el pes en els pobles, la tradicio de décades (encara que en el nom d'UPV), l'aporta la formacio mes solida i homogenea de la coalicio: el Bloc Nacionaliste Valencià (BNV), ben conegut per ser l'estandart del catalanisme mes acerrim en la nostra terra, batallador infatigable en entregar nostra cultura, símbols i personalitat a l'imperialisme nacionaliste de Catalunya.

Per tant, dins dels radicals, els mes radicals. Res es casual en tot este joc. Tal volta els votants de Compromís ho fessen pensant en Oltra o Ribó (no per això no nacionalistes, pero sí mes pragmatics) pero el conseller d'Educacio i Cultura es Vicent Marzà, del BNV, tret directament del sindicat nacionaliste de l'ensenyança, majoritari en l'escola publica valenciana. Per a mes senyes, posseix un master en “lliderage de la transformacio socioeducativa” per la nacionalista universitat Ramón Llull de Barcelona. Mos ho poden dir mes alt, pero no mes clar: transformació social per mig del domini de l'ensenyança als chiquets i jovens.

Pero qui mos ocupa hui es l'inefable Pere Fuset, portaveu municipal i titular de l'inventada “concejalía de cultura festiva” en el Cap i Casal. Novament, i no per casualitat, pertanyent al BNV, de quines joventuts (cridades Bloc Jove) fon secretari general. Promotor de diverses iniciatives pancatalanistes, Fuset ha segut triat com fiable ferramenta per a portar a veta el domini del mon cultural de la capital del Regne.

Els veïns de la ciutat de Valencia coneixen de sobra la descarada campanya de Fuset per a intentar dominar el mon de les festes locals, i sobre tot, el fonamental i influent de les Falles, en ares a emprar-ho com plataforma per a estendre el catalanisme polític. Començà pronte, en la seua calitat de president delegat de la Junta Central fallera designat per l'alcalde, pretenent impondre el valencià normalisat (entenent com catala fabriano de laboratori) en el llibret de les falles el mateix 2015, intentant ademés censurar l'oficial aprovat per l'assamblea per a 2016 perque incloïa versos de la poetesa Ampar Cabrera, que seguía les normes de la Real Academia de Cultura Valenciana, que no marquen el pas de l'oca de la normalització. El mon faller en ple ho rebujà, i hague de retirar la proposta. A l'any següent, pretengue impondre una reglamentació de la vestimenta de les falleres no consensuada en les comissions, i novament hagué de retirar-ho davant la polemica suscitada. No s'acoquinà, i 2017 ha abundat encara en mes polémiques: en febrer s'exclogué a Lo Rat Penat de la comissio de seguiment del patrimoni immaterial de les Falles declarada per l'UNESCO recentment. Lo Rat Penat es la societat cultural valenciana veterana en la defensa de les senyes de la festa des de temps immemorials, pero clar, no es de la corda del partit governant, perque es valencianiste, i no pancatalaniste. I ademés, no se plega com atres. Atra cacicada mes de l'ajuntament, per ma de Fuset.

Pero hagué més: se programaren des de l'ajuntament concerts de música junt a la falla municipal just a les mateixes hores en que se celebrava l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats. O siga, contraprogramant l'acte, des de l'ajuntament i en diners de tots. L'Ofrena tal volta siga el moment mes emotiu i volgut pels fallers en totes les festes (potser perque es el mes genuï i menys turistic o comercial de tots). Pero, clar, Compromís i l'extrema esquerra nacionaliste que li sosté ja han deixat clar que la religió es una de les seues fobies. Les tradicions i festes les volen amolades a l'ideología del poder, l'ateisme militant, al mes pur estil leninista.

I per a terminar, en juny passat el regidor posava en marxa una enquesta entre els fallers en la que se'ls preguntava per la seua ideologia, la seua religió o les seues idees politiques, alçant un nou escandal. El sectari Fuset intentà defendre's atacant a l'Interagrupación de Falles, pero quan l'Agencia de Protecció de Senyes, davant les denuncies, sancionà a l'orgue que presidix, ya no se pogue amagar per mes temps l'aberracio.

Des de llavors, la tensió en el sector faller alcança cotes indicibles, dins la majoria dels presidents de les Falles, i cada volta en major numero i en major força, demanant la dimissio de l'inefable; en l'ultima reunió dos-cents presidents s'alçaren i se marcharen, al crit futbolero de “¡fora, fora!”, i Fuset se quedà nomes en vint, que li demanaren que rectificara d'immediat la seua forma de procedir.

No cap sino preguntar-se per que Fuset aguanta semblant combustió, i per que l'alcalde Ribó li sosté en el seu posat pese al desgast que això li pot supondre al seu govern i les seues perspectives electorals. La resposta la donavem al principi: l'ideología nacionaliste te clars quins son els seus objectius. I estos son a llarc determini. En educació i cultura donaran la batalla mes amarga, no acceptaran pactes ni renuncies, perque tenen molt clar que ahi està el futur de la seua base social i el seu exit futur en trencar també Valencia per a agregar els trossos que queden al delirant imperi català que ya s'ha començat a montar en l'ex-Principat. Aixo sí es estrategia, i els partits lliberals no tenen ni idea de com afrontar-ho, perque ni se plantegen que puguen existir estrategies a deu o vint anys vista.

Fuset no es mes que un peó o serf util, un producte del sistema partitocrátic que no te mes valía professional ni personal que el seu servici al partit. S'immolarà per la “Idea” mentres que el seu cos aguante. I Ribó li amprarà el temps que faça falta. Tal volta l'intent de fer-se en el mon faller per la força que està portant a veta en esta llegislatura no conseguixca el seu objectiu. Pero haurà assentat unes bases, i en el próxim intent es podrán evocar com antecedent. I, en qualsevol cas, si el mon faller està en constant polémica, se paralisa com força social opositora a les seues imposicions ideologiques en atres camps. En tot cas obte guany.

Els carlistes ho tenim clar des de sempre: es l'associacionisme civil qui pot representar un dic a la revolució, encara que siga imperfectament, i mai ho puga conseguir per sí soles (l'alta politica es imprescindible). El mon faller lluita pancha amunt per defendre les seues tradicions i la veu dels fallers en la seua festa. Sostingamlo (i a atres entitats que porten a veta similar lluita, encara que en menor fortuna) en totes nostres (escasas) forces, perque ells son els unics que poden salvar lo que quede per a salvar. Ells son la vertadera resistencia a la revolució, siga marxiste o pancatalaniste. No esperem res dels partitócratas lliberals, que no tenen anticossos ideologics contra eixa plaga, que estan assorrats per les seues interesses espuris i les seues corrupcions i perque, a fi de contes, aplegat el cas pactaran en els destructors d'Espanya i del Regne de Valencia per a obtindre alguna prebenda politica cortoplacista.

Ya ho han fet abans.

---------------------------------

BATALLA EN LAS FALLAS. GUERRA EN VALENCIA

El nacionalismo dedica una habilidad política notable a una causa bien deplorable, la de crear conflicto y división para destruir España y obtener réditos políticos para una élite. Su visión siempre es a largo plazo, a diferencia de los partidos liberales, que únicamente se preocupan de la promoción y el trinque antes de las próximas elecciones. En Cataluña, en Baleares, y también en el Reino de Valencia, ha procurado siempre acaparar toda la influencia posible en la educación y en la cultura, para prepararse futuro apoyo social. Conocidas son las iniciativas en este último campo, o los perfectamente organizados e influyentes sindicatos nacionalistas de enseñanza, generosamente subvencionados con dinero público. Trabajan a muchos años vista, y por eso, aunque sea lentamente, van obteniendo resultados.

Como en nuestra tierra jamás han logrado mayorías sociales, los nacionalistas, allí donde han formado parte de gobiernos de coalición, han reclamado siempre los puestos de poder en Cultura y Educación. Así ha sido también en el bipartito del llamado “pacte del Botànic” de las últimas elecciones autonómicas y municipales del 2015, del que ha salido el Consell autonómico y diversos gobiernos municipales, entre el PSPV y la coalición Compromís. Las administraciones de educación y cultura, por supuesto, ha sido en todos los casos para Compromís.

Dentro de esta coalición, las caras más conocidas (el alcalde Joan Ribó o la vicepresidente Mónica Oltra) pertenecen a la corriente “Esquerra i País”, escindida de Esquerra Unida del País Valencià, la rama más “marxista” (marxistas son todas) y más “social”; por así decirlo, la más “podemita”. En realidad, la que ha hecho de locomotora electoral de Compromís, convirtiéndola en un partido asentado en el Regne.

Pero el núcleo duro de militantes, el peso en los pueblos, la tradición de décadas (aunque con el nombre de UPV), la aporta la formación más sólida y homogénea de la coalición: el Bloc Nacionalista Valencià (BNV), bien conocido por ser el estandarte del catalanismo más acérrimo en nuestra tierra, batallador infatigable en entregar nuestra cultura, símbolos y personalidad al imperialismo nacionalista de Cataluña.

Por tanto, dentro de los radicales, los más radicales. Nada es casual en todo este juego. Tal vez los votantes de Compromís lo hiciesen pensando en Oltra o Ribó (no por ello no nacionalistas, pero sí más pragmáticos) pero el conseller de Educación y Cultura es Vicent Marzà, del BNV, sacado directamente del sindicato nacionalista de la enseñanza, mayoritario en la escuela pública valenciana. Para más señas, posee un master en “liderazgo de la transformación socioeducativa” por la nacionalista universidad Ramón Llull de Barcelona. Nos lo pueden decir más alto, pero no más claro: transformación social por medio del dominio de la enseñanza a los niños y jóvenes.

Pero quien nos ocupa hoy es el inefable Pere Fuset, portavoz municipal y titular de la inventada “concejalía de cultura festiva” en el Cap i Casal. Nuevamente, y no por casualidad, perteneciente al BNV, de cuyas juventudes (llamadas Bloc Jove) fue secretario general. Promotor de diversas iniciativas pancatalanistas, Fuset ha sido escogido como fiable herramienta para llevar a cabo el dominio del mundo cultural de la capital del Reino.

Los vecinos de la ciudad de Valencia conocen de sobra la descarada campaña de Fuset para intentar dominar el mundo de las fiestas locales, y sobre todo, el fundamental e influyente de las Fallas, en aras a emplearlo como plataforma para extender el catalanismo político. Empezó pronto, en su calidad de presidente delegado de la Junta Central fallera designado por el alcalde, pretendiendo imponer el valenciano normalizado (entiéndase, catalán fabriano de laboratorio) en el llibret de las fallas el mismo 2015, intentando además censurar el oficial aprobado por la asamblea para 2016 porque incluía versos de la poetisa Ampar Cabrera, que seguía las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana, que no marcan el paso de la oca de la normalització. El mundo fallero en pleno lo rechazó, y hubo de retirar la propuesta. Al año siguiente, pretendió imponer una reglamentación de la vestimenta de las falleras no consensuada con las comisiones, y nuevamente hubo de retirarlo ante la polémica suscitada. No se amilanó, y 2017 ha abundado aún en más polémicas: en febrero se excluyó a Lo Rat Penat de la comisión de seguimiento del patrimonio inmaterial de las Fallas declarada por la UNESCO recientemente. Lo Rat Penat es la sociedad cultural valenciana veterana en la defensa de las señas de la fiesta desde tiempos inmemoriales, pero claro, no es de la cuerda del partido gobernante, porque es valencianista, y no pancatalanista. Y además, no se pliega como otros. Otra cacicada más del ayuntamiento, por mano de Fuset.

Pero hubo más: se programaron desde el ayuntamiento conciertos de música junto a la falla municipal justo a las mismas horas en que se celebraba la Ofrenda a la Mare de Déu dels Desamparats. O sea, contraprogramando el acto, desde el ayuntamiento y con dinero de todos. La Ofrenda tal vez sea el momento más emotivo y querido por los falleros en todas las fiestas (quizá porque es el más genuino y menos turístico o comercial de todos). Pero, claro, Compromís y la extrema izquierda nacionalista que le sostiene ya han dejado claro que la religión es una de sus fobias. Las tradiciones y fiestas las quieren amoldadas a la ideología del poder, el ateísmo militante, al más puro estilo leninista.

Y para terminar, en junio pasado el concejal ponía en marcha una encuesta entre los falleros en la que se les preguntaba por su ideología, su religión o sus ideas políticas, levantando un nuevo escándalo. El sectario Fuset intentó defenderse atacando a la Interagrupación de Fallas, pero cuando la Agencia de Protección de Datos, ante las denuncias, sancionó al órgano que preside, ya no se pudo ocultar por más tiempo la aberración.

Desde entonces, la tensión en el sector fallero alcanza cotas indecibles, con la mayoría de los presidentes de las Fallas, y cada vez en mayor número y con mayor fuerza, pidiendo la dimisión del inefable; en la última reunión doscientos presidentes se levantaron y se marcharon, al grito futbolero de “¡fuera, fuera!”, y Fuset se quedó solo con veinte, que le pidieron que rectificara de inmediato su forma de proceder.

No cabe sino preguntarse por qué Fuset aguanta semejante combustión, y por qué el alcalde Ribó le sostiene en su puesto pese al desgaste que eso le puede suponer a su gobierno y sus perspectivas electorales. La respuesta la dábamos al principio: la ideología nacionalista tiene claros cuáles son sus objetivos. Y estos son a largo plazo. En educación y cultura darán la batalla más acre, no aceptarán pactos ni renuncias, porque tienen muy claro que ahí está el futuro de su base social y su éxito futuro en romper también Valencia para agregar los pedazos que queden al delirante imperio catalán que ya se ha comenzado a montar en el ex-Principado. Eso sí es estrategia, y los partidos liberales no tienen ni idea de cómo afrontarlo, porque ni se plantean que puedan existir estrategias a diez o veinte años vista.

Fuset no es más que un peón o esbirro útil, un producto del sistema partitocrático que no tiene más valía profesional ni personal que su servicio al partido. Se inmolará por la “Idea” mientras que su cuerpo aguante. Y Ribó le empleará el tiempo que haga falta. Tal vez el intento de hacerse con el mundo fallero por la fuerza que está llevando a cabo en esta legislatura no consiga su objetivo. Pero habrá sentado unas bases, y en el próximo intento se podrán evocar como antecedente. Y, en cualquier caso, si el mundo fallero está en constante polémica, se paraliza como fuerza social opositora a sus imposiciones ideológicas en otros campos. En todo caso obtiene ganancia.

Los carlistas lo tenemos claro desde siempre: es el asociacionismo civil quien puede representar un dique a la revolución, aunque sea imperfectamente, y nunca lo pueda lograr por sí sólo (la alta política es imprescindible). El mundo fallero lucha panza arriba por defender sus tradiciones y la voz de los falleros en su fiesta. Apoyémosle (y a otras entidades que llevan a cabo similar lucha, aunque con menor fortuna) con todas nuestras (escasas) fuerzas, porque ellos son los únicos que pueden salvar lo que quede para salvar. Ellos son la verdadera resistencia a la revolución, sea marxista o pancatalanista. No esperemos nada de los partitócratas liberales, que no tienen anticuerpos ideológicos contra esa plaga, que están lastrados por sus intereses espurios y sus corrupciones y porque, a fin de cuentas, llegado el caso pactarán con los destructores de España y del Reino de Valencia para obtener alguna prebenda política cortoplacista.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:LucidaGrande; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520082689 -1073717157 41 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

Ya lo han hecho antes.

 
Visitantes de Avant!
Tenemos 52 invitados conectado(s)